Pangasinan News: Literatura na Pangasinan pabonaen ed Kurit Panlunggaring

PANGASINAN, Peb. 13 (PIA) — Imparlas la lamet na Provincial Tourism Office so Kurit Panlunggaring, sakey a labanan diad pansulat na anlong, “essay” tan antikey ya tontong ed salitan Pangasinan, getma to yan pabonaen so literatura na luyag.

Onong ed si Ma. Luisa Elduayan, hepe na tourism operations division, getma to met yan napreserba so salitan Pangasinan tan panilaloen iray Pangasinense ya itdan na importansiya iray literatura ya akasulat ed Pangasinan.

Saya so itatalindeg nen Gov. Amado Espino, Jr. ya naamtaan na balangsakey a Pangasinense, kaiba la ed saya iray manaayam ed pasen ya mango-osar na salitan Ilocano, no panon to so mansalita na Pangasinan.

Sayan kompetisyon et lukas parad amin ya managsulat ed Pangasinan. Diad sayan labanan, walay duaran katigoria ed duaran dibisiyon: pansulat na anlong tan antikey a tongtong parad saray matatken tan pansulat na anlong tan “essay” parad saray kalangweran.

Makaawat na kuartan premyo tan tropeyo iray manalo. Saray ag manalo et naitdan balet na sertipiko na partisipasiyon.

Parad saray matatken, say onaan ya premyo ed pansulat na anlong et P10, 000; P8, 000 parad kumadwa; tan P5, 000 parad kumatlo. Diad pansulat na antikey a tontong, say unaan ya premyo et P15, 000; P10, 000 parad kumadwa; tan P8, 000 parad kumatlo.

Diad saray kalangweran, say unaan ya premyo diad pansulat na anlong et P5, 000; P3, 000 parad kumadwa; tan P2, 000 parad kumatlo. Diad pansulat na “essay,” P8, 000 so unaan ya premyo; P5, 000 so kumadwa; tan P3, 000 so kumatlo.

Say sampot ya agew na pansumite et no katorse na Marso. Naantaan iray analo no a-duamplo tan lima na Marso tan iter iray premyo no Agew na Pangasinan ya nagawa no kumalima na Abril.

Parad saray tepet ed sayan labanan, nayarin ompasiar ed opisina na turismo ed baley na Lingayen. Sarag to met so ontawag ed (075) 542-8007 o diad 542-6853.

Amin ya Pangasinense et panilaloen ya mitoop ed sayan labanan pian legpetan so salitan Pangasinan. (PIA-Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s