Pangasinan news: Aplikasiyon parad “penology officer exam” lukas anggad Hunyo 28 – CSC

LINGAYEN, Pangasinan, Hunyo 6 (PIA) -– Impasabi na Civil Service Commission (CSC) ya say pangawat da na aplikasiyon parad “penology officer examination” et angga labat no a-duamplo tan walo na Hunyo.

Onong ed si Romulo Nabua, senior personnel specialist na CSC ed sayan baley, saray makapasa ed sayan eksamin et naitdan na “penology officer eligibility” ya kaokolan pian napermanenten empleyado na Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).

Kaokolan ya saray man-eksamin et Filipino ya maong so ogali tan maabig so laman tan kanunutan da. Sikara met et ag ni na-“convict” ed anto ka man a kasalanan tan ag met nakal diad serbisyo lapud ginawa ran maoges. Asumpal da so kolehiyo; mantaon iray ag onleksab diad bainte-uno tan ag onlagpas ed tirenta; tan say tagey da ray bibii et 5’2” patagey tan 5’4” balet ed saray lalaki.

Say aral, taon tan tagey et ag la kaokolan parad saray empleyado na BJMP. Ag met la kaokolan so taon tan tagey parad saray empleyado na Bureau of Corrections tan diad prisoan ed luyag balet nepeg iran manpanengneng na pakapatnagan ya sikara et empleyado diman. Naitdan na konsiderasyon iray kaiba diad “cultural community” ya manlabay na man-eksamin balet kulang so tagey da ed insaklang na CSC.

Kaokolan diad panproseso na aplikasiyon so “application form” ya naala ed opisina na CSC o diad websayt da; apatiran kopya na mankaparan ritrato; tua tan kopya na “valid ID” ya nangkargay ritrato, agew ya inkianak tan pirma na aplikante ya apirmaan met na presidente na ahensiyan nanlapuan na samay ID; tan piton lasos ya bayar parad panproseso na aplikasiyon.

Onla labat diad opisina na CSC ed baley na Lingayen no wala ray tepet ed sayan eksamin ya nagawa no a-dose na Agosto. (PIA 1, Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s