Ilocano News: Pannakataginayon dagiti duduogan a balbalay, monumento maipalagip iti Vigan

SIUDAD TI VIGAN, May 24 (PIA) — Ti pannaikaisubli ti palitada ti Saint Paul Metropolitan Cathedral ditoy a ciudad kadagitoy bulbulan ti Marso inggana’t Mayo ita a tawen ket inna ipalagip iti siasinoman a Filipino ti pannakataginayon, panangilala kas kinabaknang ti pagilian dagiti duduogan a balbalay, monumento, national shrines ken landmarks iti Pilipinas. 

Ti Presidential Decrees 756,374 ken 260 a pinirmaan daydi Presidente Ferdinand E Marcos idi 1975, 1974 ken 1973 ket inna patalgedan ti panangilala ken panangdungngo kadagitoy a pakakitaan ti istoria ken kultura ti Pilipinas. 

Ti PD 756 ken inamendaranna ti PD 260 a manginayon ti Mestizo section ti siudad, dagiti balbalay da Padre Jose Burgos ken Leona Florentino gapu ta natakkuatan ti National Museum babaen ti immune nga inbentario iti siudad a ti Vigan ket addaan ti especial a kaipapanan particular ti kaMestizonoan ken dagiti balay da Padre Jose Burgos ken Leona Florentino. Ket masapul ngarud a mataginayon kas parte ti istoria ken kultura ti pagilian. Isu a maiparit ti pannakadadael, pannakatarimaan, pannakabakbak dagiti pasdek kadagitoy a lugar no awan ti naaramid nga immun-una a panagadal, panagkonsultar,ken panang-aprobar ti National Museum. 

Inikkan ti PD 260 ti National Museum ken ti National Historical Institute ti otoridad a mangada, mangideklarar, ken mangkita ti pannakaisubli dagiti Historical sites, pasdek, simbaan, monument nga addaan ti kaipapanan iti istoria ken kultura ti Pilipinas. 

Maipalagip a babaen kadaytoy PD 260 naideklarar ti Tirad Pass ti Ilocos Sur, kas maysa a national shrine, monument wenno landmark iti Pilipinas babaen ti Article XV, Section 9, paragraph 2 ti daan a Constitution of the Phiippines a mangibagbaga a ti kultura Filipino ket masapul a mataginayon ken madevelop para ti ‘national identity’ wenno pakailasinan ti kinaFilipino. 

Ti Tirad Pass ti kangattuan a parte ti adayo a parte ti Cordillera mountain range a no sadino ket ditoy a nakiranget ni General Gregorio del Pilar ti kauddian a gubatna kontra dagiti kabusor ti maikaddua a gubat sangalubungan (World War II). Daytoy nga ili ket nasuktan ti naganna manipud Anggaki ket nagbalin a Gregorio del Pilar. 

Ti PD 374 ken sinuktanna dagiti parte ti Republic Act 4836 a The Cultural Properties Preservation and Protection Act a mangideklarar amin a panagisubli (restoration), panagpatakder manen (reconstruction), ken pannakataginayon (preservation) dagiti pasdek a kukua ti gobierno a parte ti istoria ti pagilian, dagiti shrines, landmarks, monumento, ken luglugar a naidesignar a kas “National Cultural Treasures” wenno naillian a kinabaknang ti kultura, ken “important cultural properties” wenno importante a sanikua ti kultura, ket masapul a maaramid laeng no adda ti permiso ti director ti National Museum a mangibaga ti pannakabantay ti proyekto. (ANL/ICR-PIA 1 Ilocos Sur)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s