Pangasinan news: Serbisyon Sibil na Pilipinas, impalatnag toy aktibidad parad mika-112 ya anibersaryo (Civil Service bares activities for 112th anniversary

SIYUDAD NA DAGUPAN, Mayo 22 (PIA) — Imapalatnag na Serbisyon Sibil na Pilipinas (Philippine Civil Service) so nandoroman aktibidad ya kabiangay panselebra na mika -112 ya anibersary tonia.

Say selebrasyon et daoloan na Komisyon na Serbisyon Sibil (Civil Service Commission) ya walaay teman: ‘Kawani, Ikaw ay Isang Lingkod Bayani.’

Diad memorandum numero otso, serye na 2012, impalapag nen Francisco Duque III, say hepe na komisyon ya getmA na selebrasyon so nipakabat, nipanengneng tan niselebra so masanting ya serbisyon publiko tan nipaanta iray istorya na kamaongan tan sakripisyo na saray mansisirbid gobyerno.

Kabiangan to ray aktibidad et samay fun run o lumbay batik no Setyembre otso; essay writing contest o panagsulat na sanaysay; potograpiya ya tatawagen ya ‘Give It your best shot:’ Olop ya panangancion o choral competition; special treat o dino pangiter na ispesyal ya diskwento ed saray mansisirbid gobyerno.

Say sakey a baleg a aktibidad et say programa na panangiter na awardsAo Honor Awards Program (HAP) parad saray analo ed kontis ya 2012 Presidential Lingkod Bayan, Dangal ng Bayan tan PAGASA awards .Sarayan apanaloan et iter na say Prisidente na Pilipinas. (PIA 1, Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s