Pangasinan news: Eksamin parad iskolar na luyag nagawa no Mayo 30

SIYUDAD NA DAGUPAN, Mayo 22 — Say eksamin parad saray iskolar na luyag et nagawa no Mayo a trenta ya daoloan na Provincial Scholarship Fund Board parad saray mairap bilay balet makolin manaral ya ogogaw ya onentrad kolehiyo.

Duara so pasen ya paneksaminan-diad Pangasinan National High School Social Hall ed Lingayen parad saray School Division na Pangasinan 1, siyudad na Alaminos and siyudad na San Carlos; tan dimad Juan G. Macaraeg National High School Social Hall ed Binalonan parad saray Division na Pangasinan II tan siyudad na Urdaneta.

Onong ed si Dr. Irmina Francisco, say hepe na administrative office na opisinay Gobernador, say manunaan ya sanlasos ya makapasan maneksamin et onyarom ed say 1, 550 iskolar ya manaawat lay tulong pinansyal manlalapud provincial government parad say panaral dad kolehiyo.

Inyatagey met nen Gob. Amado Espino Jr. so iiter ya tulong ed saray iskolar manlapud piton libo, timmagey ed walon libo kada semestra tan saray provincial iskolar ya manoorong ed Pangasinan State University (PSU) makakaawat na liman libo kada semestra, arom ni nen Francisco.

Kaaroman tonia, angiter met si Espino na tulong pinansyal ed saray analod pakontis ya Takayan na Dayew. Ed sayan bekta, walaan lay probinsiya na labinduan cultural scholars.

Saray aplikante parad iskolarship nepeg walaan na average ya 85 patagey. Saray nasompal balet ya valedictorian et awtomatikon kasali.(PIA-Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s