Pangasinan News: DepEd Secretary indayew toy luyag na Pangasinan

LINGAYEN, Pangasinan, Mayo 16 (PIA) — Sakey ya programa so ginawad Narciso Ramos Sports and Civic Center (NRSCC) ed sayan baley nen Sabado parad pansompal na Palarong Pambansa 2012.

Diad saya impasabi nen Department of Education (DepEd) Secretary Bro. Armin Luistro ya walay taluran ag nalingwanan ed luyag na Pangasinan ya nan-“host” na pagalaw natan ya taon.

Onaan, saray nanggalawan et ompara diad “Olympics.” Lapud saya, dakel ya galaw so ginawad sirom nen say diad paway. Sinegurado met ya anggapoy galaw manlapud alas-diyes na kabwasan anggad alas-dos na ngarem pian ag ira napagew ya maong tan ag ira mansakit na “heat stroke.”

Kumadwa, impanengneng met na luyag no panon mantotolongan iray local government units (LGUs) pian naasikason maong iray bisita. Sosto so panangan tan pinawitan ni ray naakan; libre met so inpampatambal da ray managgalaw ya nansakit; tan nampalagey iray temporaryon kasilyas tan amesan ed saray eskuelaan pian naosar da ray delegado.

Kumatlo, sayan pagalaw so “cleanest” tan “greenest.” Malinis iray dalan tan wala ray basuraan pian aliwan atakatak iray dutak. Indalatdat met na komite ed “clean and green” ya iray kaiban rehiyon et inmonor diad ley na pagalaw ed kalinisan tan pan-asikaso na kaliber-liber singa say ag pangosar na “styrofoam” tan plastik.

Onong ed si Sec. Luistro, wala ni kaaroman to ya. Sayan pagalaw so sangkaonaan ya angiter na “five-star accommodation” ed saray “technical official” ta nan-“air condition” so kuarto da ed NRSCC. Diad sayan pagalaw met walay katorsen balon rikord, labinsakey ed “athletics” tan talura ed “swimming.”

Say mauksoy ya panparaan, maong ya pan-asikaso ed bisita tan diad inkapalsa ya impanengneg na luyag na Pangasinan et kumon panliketan tan panilaloan da ray Pangasinense, onong ed si Luistro. (AMM-PIA 1 Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s